Ośrodek Zdrowia MEDFIL

USŁUGI MEDYCZNE

LABORATORIUM

DLA PACJENTAOśrodek Zdrowia MEDFIL


Ośrodek Zdrowia MEDFIL


NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZE
USŁUGI

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ZAMKNIJ OKNO

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

ZAMKNIJ OKNO

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

GRAFIK PRACY PRZYCHODNI

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZAMKNIJ OKNO

PRAWA

PACJENTA

Pacjencie, tu chodzi o Ciebie!

Przysługuje Ci pełne prawo do zaakceptowania bądź odrzucenia proponowanego leczenia. Dotyczy to sugerowanych leków, zabiegów operacyjnych czy badań. Jednak Twoja decyzja powinna zostać podjęta po uprzednim poinformowaniu o wszelkich możliwościach leczenia, skutkach, powikłaniach i konsekwencjach odmowy.

W przypadku braku możliwości wyrażenia zgody na leczenie (utrata przytomności), które jest związane z ratowaniem życia, o postępowaniu decyduje lekarz. We wszystkich innych przypadkach – kurator sądowy. Natomiast jeżeli wcześniej uzgodniłeś proponowane leczenie, to ono nadal obowiązuje.

Dzieci 

Do ukończenia 16 r.ż. decyzję podejmują przedstawiciele ustawowi, np. rodzice lub opiekunowie faktyczni.

Natomiast po ukończonych 16 latach życia, dziecko ma prawo wyrazić zgodę na badanie, nie zgodzić się na konkretne świadczenie zdrowotne bądź zdecydować o jego zaprzestaniu. Wyrażona wola może być w formie ustnej, pisemnej bądź poprzez jednoznaczne zachowanie. Leczenie lub zabieg, które mają podwyższone ryzyko na stan zdrowia lub życia muszą zostać zatwierdzone przez pacjenta w formie pisemnej.

W przypadku braku zgodnej decyzji pomiędzy dzieckiem w wieku 16-18 lat a jego opiekunem, decyzje podejmuje sąd opiekuńczy.

Kto ma dostęp do informacji na temat Twojego zdrowia? 

Pacjencie, to Ty decydujesz kto poza Tobą będzie otrzymywać informacje na temat Twojego zdrowia i leczenia. Warunkiem jest Twoja zgoda, w której wskażesz osobę uprawnioną.

To Ty decydujesz, ile chcesz wiedzieć. 

Masz prawo do pełnego zakresu wiedzy o swoim stanie zdrowia: rozpoznaniu, diagnostyce, możliwościach leczenia, skutkach podjętych decyzji, badaniach, zabiegach, stosowanych lekach i rokowaniu. Jeżeli czegoś nie zrozumiesz, masz prawo prosić o wytłumaczenie.

Masz prawo mieć ze sobą osobę bliską. 

Podczas wizyty, badania, drobnych zabiegów, jeżeli nie istnieje niebezpieczeństwo zdrowotne lub zagrożenie epidemiczne, masz prawo mieć przy sobie bliską Ci osobę. Masz prawo odmówić obecności innych osób, np. studentów medycyny.

W przypadku pacjentów małoletnich decyzję podejmuje opiekun.

Przysługuje Ci prawo do wybranej formy komunikowania się w przypadku, gdy jesteś osobą niesłyszącą lub głuchoniewidomą.

Masz prawo do wglądu w dokumentację medyczną. 

Wgląd do dokumentacji jest bezpłatny. Wszelkie wyciągi, odpisy, kopie, wydruki lub kopie cyfrowe, może zostać pobrana opłata. Jej wysokość określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Masz prawo złożyć skargę, jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone. 

Wykaz dokumentów, w których znajdziesz informacje o prawach pacjenta:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1146, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 17 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932);
 • przepisy załącznika do zarządzenia Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Uprawnienia szczególne 

Co to uprawnienia szczególne? 

Uprawnienia szczególne to np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania lub poza kolejnością, pobyt w sanatorium i inne. Obejmują one osoby należące do grupy uprzywilejowanej, posiadające dokument potwierdzający:

 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci i młodzież do ukończenia 26 r.ż.
 • osoby po ukończeniu 75 r.ż.
 • kobiety w ciąży i w czasie połogu
 • honorowi dawcy krwi i dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po COVID-19
 • dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • inwalidzi wojenni
 • kombatanci
 • małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby pracujące w zakładach produkujących wyroby zawierające azbest
 • osoby represjonowane
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą
 • weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów

Dokładne prawa osób z grona uprzywilejowanych znajdziesz na stronie NFZ.

Wykaz dokumentów:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),
 • ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1570),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061),