Ośrodek Zdrowia MEDFIL

USŁUGI MEDYCZNE

LABORATORIUM

DLA PACJENTAOśrodek Zdrowia MEDFIL


Ośrodek Zdrowia MEDFIL


NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZE
USŁUGI

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ZAMKNIJ OKNO

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

ZAMKNIJ OKNO

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

GRAFIK PRACY PRZYCHODNI

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZAMKNIJ OKNO

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§1 Cel procedury

Celem Procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§2 Definicje

Objaśnienie pojęć użytych w procedurze:

 • wyciąg to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości
  dokumentacji medycznej;
 • odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
 • kopia – odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wniosek to przewiduje, kopia może zostać poświadczona za zgodność z oryginałem.

§3 Zakres obowiązywania procedury

Procedura obowiązuje w placówce Ośrodka Zdrowia Medfil.

§4 Odpowiedzialność za stosowanie procedury

 1. Za prawidłowe stosowanie niniejszej procedury odpowiedzialny jest personel medyczny
  oraz pracownicy recepcji placówki.
 2. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedury sprawuje Kierownik Ośrodka Zdrowia
  Medfil.

§5 Zasady ogólne udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentację medyczną udostępnia się:
  1) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości
  (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  a) rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem
  swojego dowodu osobistego,
  b) opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)
  3) osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu dołączanym do dokumentacji medycznej (załącznik nr 1 Upoważnienie przez pacjenta do dokumentacji medycznej), upoważnienia rejestrowane są w systemie informatycznym Ośrodka Zdrowia Medfil.
  4) po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona wyłącznie:
  i. osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
  ii. osobie bliskiej pacjenta (przez osobę bliską rozumie się: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostająca we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta) chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwi się temu pacjent za życia. Spór pomiędzy osobami bliskimi będzie rozstrzygał sąd w postępowaniu nieprocesowym. Zainicjować będzie go mogła zainteresowana osoba bliska, a także osoba wykonująca zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie mogła wystąpić z wnioskiem do sądu również w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osoba bliską.
  Sprzeciw pacjenta co do udostępniania dokumentacji medycznej po jego śmierci nie będzie bezwzględny. Będzie on mógł być przełamany w dwóch sytuacjach – jeżeli jest to niezbędne:
  • na wniosek sądu w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
  • dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
  O powyższym także zadecyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym (na wniosek osoby bliskiej). Sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia.
  5) organom, podmiotom i instytucjom upoważnionym na mocy odrębnych przepisów
  prawa
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1) do wglądu w placówce Ośrodka Zdrowia Medfil;
  2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
  4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5) na informatycznym nośniku danych.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Wniosek dostępny jest w palcówce Ośrodka Zdrowia Medfil oraz na stronie internatowej www.medfil.pl.
 4. Wniosek można składać w recepcji Ośrodka Zdrowia Medfil w godzinach pracy placówki lub elektronicznie wysyłając podpisany skan wniosku na adres medfil@medfil.pl.
 5. Wniosek załączany jest do dokumentacji elektronicznej wnioskującego Pacjenta.
 6. Po weryfikacji uprawnień osoby składającej wniosek do uzyskania dokumentacji medycznej Ośrodek Zdrowia Medfil udostępnia dokumentację medyczna bez zbędnej zwłoki w formie określonej we wniosku.
 7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem
  poczty e-mail konieczny jest osobisty odbiór dokumentacji medycznej.
 8. Ośrodek Zdrowia Medfil prowadzi rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej zwierający:
  1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
  2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
  3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
  4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
  5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
  6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.
 9. Po sporządzeniu kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentacji medycznej, wydawane są
  one wnioskodawcy za pokwitowaniem.
 10. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach, w których udostępnienie nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§6 Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest pobierana:
  1) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po raz pierwszy w żądanym zakresie;
  2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach
  medycznych;
  3) w przypadku wniosków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze sprawami dotyczącymi świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  4) w przypadku wniosków osób zainteresowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu
  Ubezpieczeń Społecznych.
 2. W pozostałych przypadkach udostępnienie dokumentacji medycznej następuje za odpłatnością.
  Wysokość opłat za:
  a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Dokumenty do pobrania: